Algemene Voorwaarden GratisVacaturePlaats.nl 06-01-2015

Deze Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Gratisvacatureplaats.nl. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst.

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Account - de persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op de Website van Gratisvacatureplaats.nl en waarmee hij gebruik kan maken van de Diensten van Gratisvacatureplaats.nl;

Gratisvacatureplaats - gevestigd te Kleinpolderlaan 140, 2911 PB te Nieuwerkerk aan den IJssel en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Gratisvacatureplaats.nl is onderdeel van Relatie & Welzijn nummer 24410496.;

Content - alle informatie die door de Gebruiker via de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Profielen en de Vacatures;

Databank - de door Gratisvacatureplaats.nl aangelegde database(s) met daarin Profielen en Vacatures;

Dienst - de dienst die Gratisvacatureplaats.nl aan de Gebruiker verleent via de Website, waardoor de Gebruiker via de Account, onder de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden,

(i) in het geval de Gebruiker Werkgever is, (een) Vacature(s) en eventuele andere Content (al dan niet geautomatiseerd) kan plaatsen; en toegang en inzage in de Databank met Profielen kan krijgen; of
(ii) in het geval de Gebruiker Werkzoekende is, een Profiel en eventuele andere Content kan plaatsen; en toegang en inzage in de Databank met Vacatures kan krijgen;

Gebruiker - de Werkzoekende of  Opdrachtgever, die gebruik maakt van de Dienst;

Gebruiksvoorwaarden - deze gebruiksvoorwaarden van Gratisvacatureplaats.nl;

Inlogggegevens - de gebruikersnaam en wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot zijn of haar Account en om gebruik te kunnen maken van de Dienst;

Intellectuele Eigendomsrechten - alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Partij - een partij (de Gebruiker en/of Gratisvacatureplaats.nl) bij deze Gebruiksvoorwaarden;

Privacy Statement - het privacy statement van Gratisvacatureplaats.nl, beschikbaar op http://www.gratisvacatureplaats.nl;

Profiel - een door een werkzoekende geplaatst bericht waarin zijn of haar CV, gegevens, beschikbaarheid per vacaturetype, regio, dag en/of dagdelen e.d., zoals aangegeven op de Website, wordt vermeld;

Vacature/Opdracht - een door een Werkgever,Opdrachtgever geplaatst bericht waarin werk wordt aangeboden en waarop door een Werkzoekende kan worden gereageerd;

Website - de website van Gratisvacatureplaats.nl op http://www.gratisvacatureplaats.nl en alle onderliggende pagina’s;

Werkgever - de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als werkgever gebruik maakt van de Dienst;

Werkzoekende - de natuurlijke persoon die als werkzoekende gebruik maakt van de Dienst.

Artikel 2 Algemeen


2.1 Gratisvacatureplaats.nl is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.

2.2 Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.

Artikel 3 Toegang tot de Dienst

3.1 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, geeft Gratisvacatureplaats.nl de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusie, niet sub-licensieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst en de Website alsmede om de Content in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

3.2 Op de Website worden nadere voorwaarden gesteld waaronder de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst. Deze nadere voorwaarden hebben onder meer betrekking op de wijze waarop Vacatures en Profielen kunnen worden aangemaakt en geplaatst.

3.3 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst zoals geleverd door Gratisvacatureplaats.nl moet de Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. De Gebruiker staat er jegens Gratisvacatureplaats.nl voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet de Gebruiker tevens Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account.

3.4 De Gebruiker staat er jegens Gratisvacatureplaats.nl voor in dat hij gerechtigd is om van de Diensten gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker vrijwaart Gratisvacatureplaats.nl voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van Profielen, Vacatures of andere Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.

3.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte Content alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de Content indien deze niet langer correct is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.

3.6 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inlogggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Gratisvacatureplaats.nl mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Gratisvacatureplaats.nl daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

3.7 Gratisvacatureplaats.nl behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst.

3.8 Gratisvacatureplaats.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.


Artikel 4 Gebruik van de Dienst

4.1 De Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op de Website en/of Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). Gratisvacatureplaats.nl sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

4.2 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Gratisvacatureplaats.nl alleen een platform biedt waarop Werkgevers en Werkzoekenden met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Gratisvacatureplaats.nl heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door de Gebruikers met behulp van de Website en/of Dienst ter beschikking wordt gesteld. Gratisvacatureplaats.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van Profielen of Vacatures en Opdrachten. Gratisvacatureplaats.nl heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

4.3 De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website en/of Dienst verricht.

4.4 Gratisvacatureplaats.nl is te allen tijde gerechtigd de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker. Indien de Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.

Artikel 5 Verplichtingen van de Gebruiker

5.1 Door het plaatsen van Vacatures/Opdrachten, Profielen en/of andere Content geeft de Gebruiker Gratisvacatureplaats.nl toestemming deze Vacatures, Profielen en/of andere Content op de Website te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.

5.2 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Vacatures, Profielen en/of andere Content die zij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kan worden door Werkzoekenden c.q. Werkgevers. Gratisvacatureplaats.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers.

5.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan om Content te plaatsen die: a. reclameboodschappen bevat;
b. verwijst naar andere vacatures, opdrachten en/of profielen die niet vermeld staan op de Website van Gratisvacatureplaats.nl;
c. op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
d. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Gratisvacatureplaats.nl te omzeilen;
e. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij Gratisvacatureplaats.nl betrokken is;
f. gebruik maakt van andere dan de door Gratisvacatureplaats.nl goedgekeurde tools om de Website te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
g. gegevens van andere Gebruikers verzamelt via de Dienst om vervolgens deze Gebruikers te benaderen voor werk en/of geschikte kandidaten;
h. gegevens van andere Gebruikers gebruikt voor doeleinden anders dan die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Gratisvacatureplaats.nl;
i. in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving;
j. inbreuk maakt op de rechten van Gratisvacatureplaats.nl en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
k. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of
l. de belangen en goede naam van Gratisvacatureplaats.nl kan schaden.

5.4 Verder is het Gebruiker niet toegestaan om Vacatures continue te verversen met als doel beter vindbaar te zijn op de Website.

Buiten de in Artikel 5.3 genoemde redenen, kan Gratisvacatureplaats.nl een Vacature, Profiel en/of andere Content verwijderen indien zij van mening is dat deze Vacature, Profiel en/of andere Content, om welke reden dan ook, niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en/of deze Gebruiksvoorwaarden of wanneer die op een andere wijze ongeschikt of ongewenst is.

5.6 De Gebruiker garandeert dat de door haar geplaatste Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Vacatures en/of de Profielen, geen inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn (Intellectuele Eigendoms)rechten dan wel de (Intellectuele Eigendoms)rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal de Gebruiker Maakt de door de Gebruiker dit onverwijld aan Gratisvacatureplaats.nl melden via de website van http://www.gratisvacatureplaats.nl

5.7 Gratisvacatureplaats.nl behoudt zich het recht voor om Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (delen van) Vacatures en/of bedrijfsinformatie c.q. Profiel, in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website, indien dit naar het oordeel van Gratisvacatureplaats.nl noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Gratisvacatureplaats.nl. Het inkorten, wijzigen, weigeren en/of verwijderen kan onder meer plaatsvinden indien de Gebruiker Artikel 5.3 overtreedt.

Artikel 6 Verplichtingen van de Werkgever

6.1 Het is de Werkgever/Opdrachtgever niet toegestaan om: a. profielen te plaatsen op de Website;
b. de via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
c. de door Werkzoekenden verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie danwel andere ongevraagde communicatie, anders dan voor openstaande concrete Vacatures;
d. andere Werkgevers te benaderen met (geschikte) Werkzoekenden;
e. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten.

6.2 werkgever mag enkel actieve Profielen en contactgegevens van Werkzoekenden uit de Databank gebruiken om de Werkzoekende te benaderen voor een passende, concrete en openstaande Vacature.

Artikel 7 Verplichtingen van de Werkzoekende

7.1 Het is de Werkzoekende/Opdrachtzoekende niet toegestaan om: a. Vacatures te plaatsen op de Website;
b. de via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
c. de door Gebruikers verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie en/of anders dan te reageren op openstaande concrete Vacatures, Opdrachten en/of voor andere ongevraagde communicatie;
d. andere Werkzoekenden te benaderen;
e. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten.

Artikel 8 Betaling

8.1 Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van Gratisvacatureplaats.nl zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld.

8.2 Opdrachten van de Gebruiker aan Gratisvacatureplaats.nl binden Gratisvacatureplaats.nl pas nadat de opdracht door Gratisvacatureplaats.nl per e-mail is bevestigd, dan wel nadat Gratisvacatureplaats.nl kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst te zijn begonnen.

8.3 Voor gebruikmaking van sommige delen van de Dienst is een vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding wordt op de Website vermeld. 8.4 De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen Diensten.

8.5 Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website van Gratisvacatureplaats.nl.

8.6 Indien gebruik wordt gemaakt van automatisch incasso, zorgt de Gebruiker voor een toereikend bank- of girosaldo, zodat het verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling. De Gebruiker geeft Gratisvacatureplaats.nl toestemming om het volledige bedrag per automatische incasso te incasseren.

8.7 Indien een periodieke betaling is overeengekomen, en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Gebruiker binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling door de Gebruiker binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

8.8 Blijft betaling binnen de in Artikel 8.7 vermelde termijn uit, dan zal Gratisvacatureplaats.nl de Gebruiker een herinnering sturen waarbij Gratisvacatureplaats.nl zich het recht voorbehoudt om naast de overeengekomen bedragen tevens administratiekosten in rekening te brengen.

8.9 Indien de Gebruiker de betaling niet binnen de in de artikelen 8.7 en 8.8 bedoelde termijn voldoet, zal Gratisvacatureplaats.nl de Gebruiker een aanmaning voor het betreffende bedrag zenden waarin bovenop de bedragen als bedoeld in voornoemde artikelen tevens aanmaningskosten in rekening worden gebracht.

8.10 Vanaf het moment dat de automatische incasso voor de eerste keer wordt geweigerd en/of gestorneerd en/of indien de Gebruiker enige factuur van Gratisvacatureplaats.nl niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Gebruiker automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is.

8.11 Enig beroep door de Gebruiker op opschorting en/of verrekening is niet toegestaan.

8.12 Ten aanzien van reeds betaalde bedragen dan wel bedragen die op grond van de Gebruiksvoorwaarden opeisbaar zijn geworden, vindt nimmer restitutie plaats.

Artikel 9 Beschikbaarheid van de Dienst

9.1 Gratisvacatureplaats.nl is gerechtigd, zonder voorafgaand bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, de Website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.

9.2 Gratisvacatureplaats.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen.

9.3 Gratisvacatureplaats.nl garandeert niet dat de Website en/of de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Gratisvacatureplaats.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.


Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Diensten, alsmede die via de Website en Diensten toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Vacatures en Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten bij Gratisvacatureplaats.nl en/of haar licentiegevers.

10.2 Ten aanzien van de door de Gebruiker op de Website geplaatste Content, verstrekt de Gebruiker aan Gratisvacatureplaats.nl een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

10.3 Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Gratisvacatureplaats.nl of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat. 10.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

10.5 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Gratisvacatureplaats.nl zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Gratisvacatureplaats.nl Intellectuele Eigendomsrechten heeft.


Artikel 11 Databank

11.1 De Databank van Gratisvacatureplaats.nl is aan te merken als een databank in de zin van Artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. Gratisvacatureplaats.nl is de producent van deze Databank en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Databank. De Gebruiker mag gegevens uit de Databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Gebruiksvoorwaarden en voor uitvoering van de Dienst is toegestaan. De Gebruiker mag niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Gratisvacatureplaats.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Databank opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Databank herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

11.2 In aanvulling op Artikel 5.3 is het de Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.


Artikel 12 Privacy

12.1 Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan Gratisvacatureplaats.nl. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Gratisvacatureplaats.nl en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.


Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Gratisvacatureplaats.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

13.2 Indien Gratisvacatureplaats.nl aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is Gratisvacatureplaats.nl uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Gratisvacatureplaats.nl toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die Gratisvacatureplaats.nl gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van de Gebruiker. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 1.000,- (duizend Euro) bedragen.

13.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. materiële schade aan zaken;
b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

13.4 Iedere aansprakelijkheid van Gratisvacatureplaats.nl voor andere dan directe schade, zoals beschreven in Artikel 13.3, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

13.5 De in dit Artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Gratisvacatureplaats.nl zelf en/of haar leidinggevenden.


Artikel 14 Overmacht

14.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Gratisvacatureplaats.nl indien sprake is van overmacht.

14.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Gratisvacatureplaats.nl, tekortkomingen van door Gratisvacatureplaats.nl ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

14.3 Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn beide Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.Artikel 15 Duur & Beëindiging

15.1 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en zijn Account te beëindigen.

15.2 Gratisvacatureplaats.nl en de Gebruiker hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van de Website en de Dienst te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst en deze Partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan.

15.3 De door Gratisvacatureplaats.nl voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

15.4 Gratisvacatureplaats.nl wijst Werkzoekende er op dat hij geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld Artikel 7:46d lid 1 BW. De Dienst wordt door Gratisvacatureplaats.nl namelijk direct met instemming van Werkzoekende uitgevoerd, zoals bedoeld in Artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.

15.5 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Gratisvacatureplaats.nl ten dienste staan, is Gratisvacatureplaats.nl te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande uitleg en onder op enige wijze schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, gerechtigd om:

a. de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen;
b. het Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen; en/of
c. Content te verwijderen.


Artikel 16 Boetebeding

16.1 Indien Gebruiker artikelen 5, 6 en/of 7 van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, is deze Gebruiker Gratisvacatureplaats.nl per overtreding, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van EUR 1000,00 verschuldigd, onverminderd de uitoefening van overige aan Gratisvacatureplaats.nl toekomende rechten waaronder begrepen maar niet beperkt tot het vorderen van schadevergoeding.


Artikel 17 Varia

17.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

17.2 Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Gratisvacatureplaats.nl ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Rotterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

17.3 Gratisvacatureplaats.nl mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn Account beëindigen.

17.4 Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en Gratisvacatureplaats.nl aan het overblijvende gedeelte verbonden. Gratisvacatureplaats.nl zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

© 2015 Gratisvacatureplaats.nl

Gratis advertenties plaatsen